Tự học kế toán

Hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán hình thức nhật ký chung

Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung và việc sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán: I. Trình tự ghi sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung 1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế

Quy trình, trình tự ghi sổ sách kế toán

Sổ kế toán bao gồm sổ kế toán tổng hợp (Sổ Nhật ký, Sổ Cái) và sổ kế toán chi tiết (Sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo

DMCA.com Protection Status