Daotaoketoanhn.edu.vn gửi tới bạn độc thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB và quản lý thuế. Mời các bạn chú ý cập nhật cho đúng. 1. Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016