Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các