Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu giáo trình nguyên lý kế toán cơ bản cho các bạn học viên chưa từng học qua có kế toán, chưa biết kế toán có thể tham khảo thêm. Chúc các bạn học tốt.

Nội dung của tài liệu nguyên lý kế toán

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản này gồm 4 chương, 19 trang  bao gồm những nội dung sau

Chương I. Những quy định chung

 1. Định nghĩa về kế toán:
 2. Đối tượng kế toán:
 3. Chức năng nhiệm vụ của kế toán:
 4. Yêu cầu kế toán
 5. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
 6. Kỳ kế toán
 7. Yêu cầu  người làm kế toán
 8. Kế toán tài chính và kế toán quản trị
 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II. Chứng từ kế toán

 1. Khái niệm
 2. Nội dung chứng từ kế toán
 3. Lập chứng từ kế toán
 4. Ký chứng từ kế toán
 5. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt
 6. Các loại chứng từ
 7. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

Chươgn III. Tài khoản kế toán

 • Định nghĩa tài khoản kế toán
 • Hệ thống tài khoản:
 • Phân loại tài khoản
 • Đặc điểm của tài khoản
 • Phương pháp đối ứng Tài khoản

Chương IV. Sổ kế toán

 1. Khái niệm:
 2. Quy trình ghi sổ kế toán
 3. Phương pháp sửa chữa sai sót
 4. Sửa chữa trên máy

Các bạn có thể download tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản tại đây

Xem thêm: