Tài liệu kế toán thuế tổng hợp. Daotaoketoanhn.edu.vn xin chia sẻ tài liệu tự học kế toán thuế tổng hợp cho các bạn sinh viên ngành kế toán và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về kế toán thuế.

Tải về: Tài liệu kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Kế toán trưởng cần hướng dẫn các nhân viên kế toán về những khái niệm cơ bản được trình bày trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị. Trong phạm vi tài liệu này chỉ nghiên cứu những nội dung cơ bản có liên quan đến công tác kế toán thuế thu nhập….

Tài liệu tự học kế toán thuế tổng hợp

Bài giảng Kế toán thuế – Chương 1: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng

Bài giảng Kế toán thuế – Chương 2: KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng

Bài giảng Kế toán thuế – Chương 3: KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng

Bài giảng Kế toán thuế – Chương 4: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán thuế, giúp các bạn có kiến thức tốt về kế toán thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN

1. Đối tượng được hoàn thuế

  • Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
  • Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.
  • Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
  • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế.

Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

2. Hồ sơ hoàn thuế

a. Đối với Tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế được gửi kèm với hồ sơ quyết toán thuế TNCN và kèm theo:

  • Giấy đề nghị hoàn theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số  28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Trường hợp Hồ sơ đề nghị hoàn thuế không gửi kèm với hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì ngoài các thủ tục kèm theo nêu trên còn phải nộp thêm:

  • Tờ khai quyết toán theo mẫu số 05/TK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính;
  • Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng theo mẫu 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [40]“Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

c. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% nếu có đề nghị hoàn thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [30] “số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

3. Nơi nộp hồ sơ  hoàn thuế

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế là nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu

1. Kê khai các thông tin định danh trên các mẫu biểu

Chi tiêu Kỳ tính thuế – Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế. Trường hợp NNT yêu cầu quyết toán thuế giữa năm (không tròn năm) (VD: cá nhân nước ngoài kết thúc hợp đồng trở về nước, …) thì kỳ tính thuế được ghi từ tháng … đến tháng …

Chi tiêu Lần đầu –  Nếu khai thuế lần đầu thì đánh dấu x vào ô vuông

Chi tiêu Bổ sung lần thứ –  Trường hợp khai sau lần đầu tiên thì được xác định là khai bổ sung và được đánh số thứ tự vào ô vuông.

Chỉ tiêu Tên người nộp thuế– Ghi rõ ràng, đầy đủ tên người NNT theo Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Chỉ tiêu Mã số thuế – Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của NNT theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

Chỉ tiêu Địa chỉ – Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở kinh doanh của NNT theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ cư trú (đối với NNT không kinh doanh) đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các chỉ tiêu Điện thoại, Fax, Email, Số tài khoản ngân hàng – Ghi đúng theo số điện thoại, số Fax, email, số tài khoản ngân hàng của NNT (nêu không có thì bỏ trống).

Chi tiêu Tên đại lý thuế (nếu có) – Trường hợp NNT uỷ quyền khai quyết toán thuế cho Đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của Đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Đại lý thuế.

Chi tiêu Mã số thuế (Đại lý thuế)- Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

Chi tiêu Địa chỉ (Đại lý thuế) – Ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ trụ sở của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) đã đăng ký với cơ quan thuế.

Chi tiêu Điện thoại, fax, email (Đại lý thuế) – Ghi rõ ràng, đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của Đại lý thuế (nếu không có thì bỏ trống).

Chi tiêu Hợp đồng đại lý thuế – Ghi rõ ràng, đầy đủ số, ngày của Hợp đồng đại lý thuế giữa cá nhân với Đại lý thuế (hợp đồng đang thực hiện).

>>Có thể bạn quan tâm: Khóa học thực hành kế toán thuế

Nguồn: Tổng hợp