(Daotaoketoanhn.edu.vn) hướng dẫn bạn cách hạch toán các khoản thiệt hại trong xây dưng xây lắp mới nhất năm 2017 theo thông tư 200, thông tư 133 mới nhất của Bộ tài chính

cong-trinh-xay-dung

Hạch toán các thiệt hại trong xây dựng công trình

Ngành xây dựng xây lắp có 02 loại gây ra thiệt hại chủ yếu cho doanh nghiệp đó là: Thiệt hại ngừng sản xuất, Thiệt hại phá đi làm lại gây tổn thất rất lớn. Vậy Bạn sẽ hạch toán các khoản này như thế nào ?

Phương pháp hạch toán Thiệt hại ngừng sản xuất

+ Trường hợp có trích trước chi phí:
 Khi chi phí thực tế phát sinh:
Nợ TK335
Nợ TK133
       Có các TK liên quan
  Khi trích trước chi phí ngừng sản xuất:
Nợ TK 622, 623, 627, 642…
       Có TK 335
    Điều chỉnh chênh lệch:
– Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh nhỏ hơn chi phí đã trích trước, tiến hành hoàn nhập chi phí:
Nợ TK 335
       Có TK 622, 623, 627, 642…(hoàn nhập theo số chênh lệch)
– Nếu chi phí ngừng sản xuất thực tế phát sinh lớn hơn chi phí đã trích trước, tiến hành trích bổ sung chi phí:
Nợ TK 622, 623, 627, 642…(trích bổ sung theo số chênh lệch)
       Có TK 335
+ Trường hợp không trích trước chi phí:
    Khi phát sinh các khoản thiệt hại do ngừng sản xuất, kế toán ghi:
Nợ TK622, 623, 627,
Nợ TK133 (1331)
       Có các TK liên quan

Phương pháp hạch toán Thiệt hại phá đi làm lại

Tại thời điểm xác định giá thành công trình hoàn thành bàn giao, căn cứ vào giá trị của khoản thiệt hại do phá đi làm lại được xác định theo chi phí định mức, kế toán xử lý như sau:
+ Nếu trường hợp thiệt hại chưa xác định rõ nguyên nhân, đang chờ xử lý, kế toán ghi:
Nợ TK 138 (1381)- Tài sản thiếu chờ xử lý
       Có TK 154
+ Giá trị phế liệu thu hồi, ghi giảm thiệt hại:
Nợ TK 111, 152
       Có TK 154
    Đối với trường hợp thiệt hại do bên giao thầu (bên A) gây ra thì bên thi công không chịu trách nhiệm về phần thiệt hại và coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình, xác định giá vốn của công trình hoàn thành bàn giao tiêu thụ:
   Đối với giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra được ghi nhận vào chi phí bất thường:
Nợ TK 811
       Có TK 154
Nợ TK 632
       Có TK154
    Đối với khoản thiệt hại được xác định do bên thi công gây ra được xử lý theo các bước như sau:
+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường:
Nợ TK 811
        Có TK 154
+ Xác định phần thiệt hại do cá nhân phải bồi thường:
Nợ TK 1388, 334
        Có TK 154
+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường:
Nợ TK 811
        Có TK 154
KẾ TOÁN HÀ NỘI đi đầu cả nước về đào tạo kế toán xây dựng bạn có mong muốn nâng cao nghiệp vụ hay kỹ năng kế toán xây dựng vui lòng liên hệ :
Hotline: 0973.946.715 Ms Huế- Lớp 1 kèm 1 học phí 5tr/người. Học đến khi nào thành thạo mới thôi.