Daotaoketoanhn.edu.vn xin giới thiệu bảng tổng hợp chi tiết thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 mới nhất: Thuế TNCN, TNDN, GTGT, BCTC, thuế môn bài… theo từng tháng, từng quý. Mời các bạn theo dõi và nộp báo cáo đầy đủ trước thời hạn để tránh bị phạt.

thoi han nop cac loai bao cao thue nam 2016

1. Thời hạn nộp các loại thuế năm 2016

Tháng

Thời hạn nộp

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT
theo Quý

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2016

Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2015


Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2015 (nếu có)

30/1/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2015


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015(nếu có)


Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015


Nộp thuế môn bài năm 2016

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015


Nộp thuế môn bài năm 2016

2

20/2/2016

Tờ khai Thuế GTGT T1/2016


Tờ khai Thuế TNCN T1/2016 (nếu có)

3

20/3/2016

Tờ khai Thuế GTGT T2/2016


Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)

30/3/2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2015


Quyết toán Thuế TNCN năm 2015


Báo Cáo Tài Chính năm 2015

Quyết toán Thuế TNDN năm 2015


Quyết toán Thuế TNCN năm 2015


Báo Cáo Tài Chính năm 2015

4

20/4/2016

Tờ khai Thuế GTGT T3/2016


Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)

30/4/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2016 (nếu có)


Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016

5

20/5/2016

Tờ khai Thuế GTGT T4/2016


Tờ khai Thuế TNCN T4/2016 (nếu có)

6

20/6/2016

Tờ khai Thuế GTGT T5/2016


Tờ khai Thuế TNCN T5/2016 (nếu có)

7

20/7/2016

Tờ khai Thuế GTGT T6/2016


Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)

30/7/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)


Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016

8

20/8/2016

Tờ khai Thuế GTGT T7/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)

9

20/9/2016

Tờ khai Thuế GTGT T8/2016 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)

10

20/10/2016

Tờ khai Thuế GTGT T9/2016.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2016 (nếu có)

30/10/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2016


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016(nếu có)


Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016

11

20/11/2016

Tờ khai Thuế GTGT T10/2016


Tờ khai Thuế TNCN T10/2016 (nếu có)

12

20/12/2016

Tờ khai Thuế GTGT T11/2016


Tờ khai Thuế TNCN T11/2016 (nếu có)

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

Chậm nhất là ngày 30/1 đầu năm 2016.

Cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
  • Doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền vào ngân sách nhà nước, không phải nộp tờ khai)
  • Doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài: Chậm nhất là ngày 31/12 cuối năm.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Hồ sơ quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2015. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2016.

– Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty Kế toán Hà Nội thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
– Tháng 1/2016 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN  < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2016

– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

– Từ quý 4/2015 trờ đikhông cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các lớp học kế toán tổng hợp, lớp hoc kế toán thuế hoặc gọi điện đến tổng đài 19006246 để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về thuế và kế toán!