Doanh nghiệp siêu nhỏ được hưởng nhiều ưu đãi về kế toán, bao gồm việc được sử dụng hệ thống tài khoản kế toán đơn giản hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Hệ thống này được quy định tại Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 21/11/2018 của Bộ Tài chính.

Thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán khi DN siêu nhỏ áp dụng tính thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế.

Thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán khi DN siêu nhỏ áp dụng tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

 1. Hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đối với trường hợp tính thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế.

Theo Chương II, Thông tư 132/2018/TT-BTC, đối với trường hợp này DN siêu nhỏ sẽ áp dụng hệ thống tài khoản theo Phụ lục 2 “Hệ thống tài khoản kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Cụ thể Hệ thống tài khoản kế toán như sau:

>> Cách xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

2. Hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đối với trường hợp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

 – Đối với trường hợp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Chương III, Thông tư 132/2018/TT-BTC thì:

+ Doanh nghiệp không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán.

+ Chỉ cần ghi đơn trên sổ kế toán (chỉ ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào khoản mục cần theo dõi mà không cần phản ánh các tài khoản đối ứng) để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập, các khoản thuế phải nộp nhà nước, các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương,… phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.

– Nếu DN đang nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có nhu cầu áp dụng hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ như ở mục (1) bài viết này để phục vụ yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thì được vận dụng hệ thống tài khoản, cách ghi, phương pháp lập như quy định tại mục (1) ở bài viết này.

Trên đây là Hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Các bạn cần nắm rõ phương pháp tính thuế TNDN của doanh nghiệp để áp dụng đúng theo quy định.