Rất nhiều bạn đọc gửi tới Kế toán Hà Nội về chế độ tiền công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Mời các bạn tham khảo về quy định chế độ công tác phí mới nhất năm 2018 như sau:

Chế độ công tác phí của cán bộ, công chức 2018

– Chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp khi tham gia hoạt động của HĐND được quy định cụ thể tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).

– Đồng thời, chứng từ thanh toán công tác phí cũng được đề cập chi tiết tại Điều 10 của Thông tư 40/2017.