Video hướng dẫn bạn cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm kế toán Misa, cách phân bổ chi phí, cách kết chuyển chi phí trên phân hệ giá thành trong phần mềm kế toán MISA. 

tinh-gia-thanh

Các bước thực hiện như sau:

– Khai báo các thông tin ban đầu
– Thực hiện các bước để tính giá thành
– Xem và in các sổ sách, báo cáo liên quan đến phân hệ giá thành

– Phân hệ Giá thành trong MISA SME.NET 2012 giúp các doanh nghiệp tập hợp chi phí theo các đối tượng tập hợp chi phí và tính ra giá thành cho đối tượng tính giá thành. Chương trình hỗ trợ tính giá thành đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp xây lắp, cung ứng dịch vụ, Doanh nghiệp sản xuất theo từng đơn đặt hàng và Doanh nghiệp sản xuất liên tục, sản xuất hàng loạt, …

Đồng thời với hệ thống báo cáo chi tiết, tổng hợp trên phân hệ giá thành cũng góp phần trợ giúp các nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về tình hình sử dụng chi phí sản xuất tại đơn vị. Để từ đó các nhà quản lý có thể đưa ra những chính sách, chiến lược nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đầu vào tại đơn vị mình.

>> Xem thêm: lớp học kế toán misa tính giá thành

Video hướng dẫn cách tính giá thành trên Misa

Đầu vào
Chứng từ phát sinh chi phí
Bảng định mức phân bổ chi phí
Bảng đánh giá dở dang kỳ trước

Các tính năng chính

– Cho phép khai báo các danh sách đối tượng tập hợp chi phí, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành
Khai báo và quản lý danh sách các đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành theo các loại khác nhau như: Công trình vụ việc, Đơn hàng, Phân xưởng, … tùy từng loại hình sản xuất của doanh nghiệp để phục vụ cho việc tập hợp chi phí trong việc tính giá thành sản phẩm theo công trình, đơn hàng, …
– Khai báo kỳ tính giá thành, làm căn cứ để tập hợp chi phí và tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí

Cho phép lập định mức phân bổ, định mức sản phẩm để làm căn cứ cho phân bổ chi phí và tính giá thành
– Lập định mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phục vụ cho việc phân bổ các chi phí gián tiếp khi tính giá thành.
– Lập định mức sản phẩm cho các đối tượng tính giá thành, làm căn cứ để tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ và phương pháp hệ số.

Cho phép tập hợp chi phí trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí
– Tập hợp các chi phí phát sinh trực tiếp của từng đối tượng tập hợp chi phí trong kỳ tính giá thành, thông thường là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp

Cho phép phân bổ chi phí
– Chương trình cho phép phân bổ các chi phí chung cho các đối tượng tập hợp chi phí theo các tiêu thức sau:
– Nguyên vật liệu trực tiếp
– Nhân công trực tiếp
– Định mức.

Cho phép kết chuyển chi phí
– Chương trình cho phép tự động kết chuyển các chi phí phát sinh sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tính giá thành sản phẩm (Áp dụng với các doanh nghiệp thực hiện theo quyết định 15).

Cho phép nghiệm thu các công trình vụ việc hoặc tính giá thành sản phẩm theo từng loại hình sản xuất
– Với các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng dịch vụ, khi nghiệm thu bàn giao công trình, vụ việc, chương trình cho phép tính giá thành của từng công trình, vụ việc.
– Với các doanh nghiệp sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn hàng: Chương trình hỗ trợ tính giá thành từng loại, từng thứ sản phẩm trong các đối tượng tính giá thành (từng đơn hàng, từng quy trình sản xuất, …) theo các phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, …

Cho phép cập nhật giá nhập kho, giá xuất kho cho sản phẩm
– Sau khi tính ra giá thành đơn vị sản phẩm, chương trình cho phép cập nhật giá nhập kho cho từng sản phẩm trên các chứng từ nhập kho tương ứng
– Hệ thống cho phép cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm Misa