Trung tâm Kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tếxin cập nhật những văn bản thuế, kế toán mới nhất ban hành năm 2021:

1. Thuế TNDN

– Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực thi hành: kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.

– Thông tư 03/2021/TT-BTC: hướng dẫn miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực thi hành: 01/03/2021

– Nghị định 57/2021/NĐ-CP: bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Ngày ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực thi hành: 04/06/2021

2. Gia hạn thời hạn nộp thuế

Nghị định 52/2021/NĐ-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Ngày ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực thi hành: 19/04/2021

3. Đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Ngày ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực thi hành: 01/04/2021

 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

Ngày ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực thi hành: 04/01/2021

 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT: ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ngày ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực thi hành: 01/05/2021

4. Thuế GTGT, TNCN

Thông tư 40/2021/TT-BTC: hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực thi hành: 01/08/2021

Trên đây là tổng hợp một số văn bản mới ban hành từ năm 2021, trong quá trình cập nhật văn bản có thể cập nhật chưa đủ hết. Mời các bạn cập nhật thêm giúp Kế toán Hà Nội nhé!