Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất,  ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

htkk-3_8_0

Đào tạo kế toán Hà Nội sẽ giúp bạn biết rõ phần mềm kê khai thuế HTKK 3.8.0 có những thay đổi gì? Có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào? Cách tải phần mềm HTKK 3.8.0.

Nâng cấp phần mềm kê khai thuế HTKK 3.8.0 mới nhất

Tải HTKK 3.8.0 TẠI ĐÂY

1, Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.0, cụ thể như sau:

+ Nâng cấp và bổ sung danh mục của 02 mẫu tờ khai thuế tài nguyên, gồm:
+ Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN;
+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
+ Nâng cấp và bổ sung danh mục của 02 mẫu tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, gồm:
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC;
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC.
+ Nâng cấp và bổ sung danh mục của 04 mẫu tờ khai phí – lệ phí, gồm:
+ Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT;
+ Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT;
+ Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PHLP;
+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP.
+ Nâng cấp và bổ sung danh mục của 01 mẫu tờ khai thuế bảo vệ môi trường, gồm:
+ Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT.
+ Nâng cấp và bổ sung danh mục của 01 mẫu tờ khai thuế khoán và thuê tài sản, gồm:
+Tờ khai cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD theo Thông tư số 92/2015.

2, Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.0, cụ thể như sau:

a. Các tờ khai Quyết toán thuế: Hạn nộp đối với: các tờ khai quyết toán tròn năm là sau 90 ngày khai kê khai bổ sung; Không tròn năm là sau 45 ngày khai kê khai bổ sung.
b. Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ 01 GTGT: Không được nhập đồng thời các chỉ tiêu [40] “Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ” và [41] “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” hoặc chỉ tiêu [40] “Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ” và [43] “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau”.

c. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 02 QTT-TNCN:
Chỉ tiêu [40] “Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ” <= Tổng (chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm” + chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”)
d. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 03 TNDN:
– Phụ lục 03-6: Cột (3) “Mức trích lập trong kỳ tính thuế này”, thêm dòng tổng cộng và kiểm tra ràng buộc cột này nằm trong ngưỡng [0% – 100%].
– Phụ lục 02: Cột (3) “Mức trích lập trong kỳ tính thuế này”, thêm dòng tổng cộng và kiểm tra ràng buộc cột này nằm trong ngưỡng [0% – 100%].
– Phụ lục 03-8: Cột 10 Tỷ lệ phân bổ, dòng Tổng cộng kiểm tra =100%, nếu không thỏa mãn (> 100% hoặc < 100%) thì ứng dụng cảnh báo vàng.

d. Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC):
– Nếu năm tài chính trùng năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12) thì: Kiểm tra thông tin từ kỳ, đến kỳ phải nằm trong khoảng kỳ tính thuế.
– Nếu năm tài chính khác năm dương lịch:
+ Năm tài chính 01/04/X -> 31/03/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X
+ Năm tài chính 01/07/X -> 30/06/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X
+Năm tài chính 01/10/X -> 30/09/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X
– Nếu trường hợp NNT quyết toán 15 tháng:
+ NNT mới ra kinh doanh (số tháng trong năm ra kinh doanh <=3 tháng): kỳ tính thuế thuộc năm tiếp theo.
+ NNT giải thể phá sản: quyết toán theo kỳ tính thuế xin giải thể phá sản, cụ thể như sau:
– Nếu tháng giải thể > tháng chứa hạn nộp quyết toán năm trước năm giải thể: Kỳ tính thuế là năm giải thể.
– Nếu tháng giải thể <= tháng chứa hạn nộp quyết toán năm trước năm giải thể: Kỳ tính thuế là năm trước năm giải thể.

3, Cập nhật sửa lỗi

– Tờ khai đối với các bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC), (QĐ48/2006-BTC), (QĐ15/2006-BTC): Bỏ ràng buộc chỉ tiêu [02] “Các khoản giảm trừ doanh thu” < = [01] “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.
– Tờ khai thuế bảo vệ môi trường 01TBVMT: Cho phép sửa cột [5] (Mức thuế) đối với danh mục “Thu từ xăng E5 Ron 92 sản xuất trong nước” và danh mục “Thu từ xăng E5 Ron 92 nhập khẩu bán ra trong nước”.
– Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản 01/KK-TTS: Cập nhật kỳ tính thuế từ tháng và đến tháng không được lớn hơn tháng hiện tại.
– Tờ Đăng kí người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Cập nhật thẻ <loaiTKhai> =”C”.
– Đối với kỳ tính thuế: Hỗ trợ nhập theo định dạng dd/mm/yyyy, mm/yyyy đối với các tờ khai có kỳ kê khai từ tháng đến tháng, từ ngày đến ngày.
– Đối với Tra cứu tờ khai: Sửa lỗi không tra cứu được đủ các lần khai bổ sung đối với các tờ khai trong 1 kỳ lập nhiều tờ khai bổ sung.
– Thời gian nâng cấp các ứng dụng: Từ 09h00 ngày 11/11/2017 đến hết 24h00 ngày 12/11/2017. Sau thời gian này, khi lập các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.
** Bắt đầu từ ngày 12/11/2017, khi kê khai các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Chúc  các bạn thành công!