Trong tháng 2/2024 này kế toán cần làm những công việc gì? Thời hạn chậm nhất để hoàn thành những công việc kế toán trong tháng 2 là bao giờ? Bài viết dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ tổng hợp lại cho các bạn rõ để tránh thiếu xót.

1. Thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có)

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở về tình hình biến động lao động trong tháng 01/2024 (nếu có), cụ thể như sau:

– Thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

– Thời hạn thông báo: trước ngày 03/02/2024 (thứ Bảy).

Lưu ý:

– Số lượng người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi trong tháng 01/2024 thì doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo này.

– Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

2. Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024

(i) Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nộp tờ khai thuế và tiền thuế thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024 nếu doanh nghiệp có phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong tháng 01/2024.

Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế tháng 01/2024 được thực hiện như sau:

– Tờ khai thuế: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Thời hạn khai và nộp tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/02/2024 (thứ Ba).

(ii) Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý:

Trong tháng 02/2024, doanh nghiệp thuộc trường hợp này chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

3. Khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho tháng 01/2024

Tương tự như thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ khai và nộp thuế giá trị gia tăng trong tháng 02/2024 chỉ phát sinh đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế giá trị gia tăng cho kỳ tính thuế tháng 01/2024 như sau:

– Thời hạn khai và nộp tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/02/2024 (thứ Ba).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

4. Trích nộp tiền bảo hiểm cho tháng 02/2024

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động. Cụ thể như sau:

– Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 29/02/2024 (thứ Năm).

– Phương thức đóng:

+ Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

(Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

5. Trích nộp kinh phí công đoàn cho tháng 02/2024

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp (không phâm biệt doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở), theo đó doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02/2024 như sau:

– Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là thứ Năm ngày 29/02/2024).

– Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Trung tâm kế toán Hà Nội chúc kế toán hoàn thành tốt các công việc trong tháng 2/2024!