Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu tới các bạn mẫu bài tập định khoản kế toán thuế có lời giải. Lưu ý bạn nên thường xuyên cập nhật các luật thuế mới nhất để có phương pháp giải đúng nhất.

Bài 1:

I. Công ty sản xuất A trong năm sản xuất được 280.000 sản phẩm và tiêu thụ như sau:

1. Trực tiếp bán lẻ 40.000 sp, giá bán bao gồm cả thuế GTGT là 71.500 đ/sp

2. Bán cho cty TM trong nước 90.000 sp với giá bán gồm cả thuế GTGT là 68.200 đ/sp

3. Bán cho siêu thị 20.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT 63.000 đồng/sp.

4. Bán cho doanh nghiệp chế xuất 30.000 sp. Giá bán : 68.000 đồng/sp

5. Xuất cho đại lý bán lẻ 40.000 sp, giá bán theo hợp đồng đại lý gồm cả thuế GTGT: 72.600 đ/sp. Cuối năm đại lý còn tồn kho 10.000 sp.

6. Bán cho cty xuất nhập khẩu 30.000 sp, giá bán chưa có thuế GTGT là 64.000 đồng/sp.. trong đó có 1.000 sp không phù hợp quy cách so với hợp đồng, doanh nghiệp phải giảm giá bán 10%.

7. Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 20.000 sp, gia bán theo điều kiện CIF là 75.000 đồng/sp. phí vận chuyển và bảo hiểm 2.000 đồng/sp.

II. Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong năm (chưa tính các khoản thuế)

1. Nguyên vật liệu chính: xuất kho để sx sp 20.400 kg, giá xuất kho: 200.000 đồng/kg.

2. Nguyên vật liệu phụ và nhiên liệu khác: 1.520 triệu đồng.

3. Tiền lương:

– Bộ phận trực tiếp sản xuất: định mức tiền lương: 1,5 triệu đồng/lđ/tháng, định mức sx: 150 sp/ld/tháng.

– Bộ phận quản lý: 352 triệu đồng.

– Bộ phận bán hàng. 106 triệu đồng

– Bộ phận phục vụ sản xuất: 200 triệu đồng

4. KHTSCD: TSCD thuộc bộ phận sản xuất: 2.130 triệu đồng, bộ phận quản lý: 1012 triệu đồng, bộ phận bán hàng: 604 triệu đồng.

5. Các chi phí khác:

– Chi nộp thuế xuất khẩu.

– Phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế.

– Phi phí đồng phục cho công nhân sản xuất: 200 triệu đồng

– Trả tiền quầy hàng thuộc bộ phận bán hàng: 105 triệu đồng.

– Trả tiền vay ngân hàng: 1.015 triệu đồng.

– Các chi phí khác còn lại:

+ Thuộc bộ phận sản xuất: 920 triệu đồng, trong đó chi phí về nghiên cứu chống ô nhiễm môi trường bằng nguồn vốn của cơ quan chủ quản của cấp trên: 90 triệu đồng.

+ Thuộc bộ phận quản lý: 210 triệu đồng, trong đó nộp phạt do vi phạm hành chính về thuế: 3 triệu đồng.

– Dịch vụ mua vào sử dụng cho bộ phận quản lý: 126,5 triệu đồng

– Thuộc bộ phận bán hàng: 132 triệu đồng.

BIẾT RẰNG:

1/ Thuế suấtt thuế XK 2%, TNDN: 28%, GTGT đối với sp 10%, thuế môn bài phải nộp cả năm: 3 triệu đồng.

2/ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho cả năm là: 524 triệu đồng.

3/ thu nhập chịu thuế khác: 12,6 triệu đồng

Yêu cầu: tính các thuế mà công ty Z phải nộp trong năm.

Xem thêm:

Lời giải bài tập định khoản trên

1) Trực tiếp bán lẻ:

DT: 40.000sp x [71.500 đ/sp/(1 + 10%)] = 2.600 (triệu đông)

Thuế GTGT đầu ra: 2.600 x 10% = 260 (triệu đồng)

2) Bán cho các cty thương mại trong nước:

DT: 90.000sp x [68.200 đ/sp/(1 + 10%)] = 5.580 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 5.580 x 10% = 558 (triệu đồng)

3) Bán cho siêu thị:

DT 20.000sp x 63.000 đồng/sp = 1.260 (triệu đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.260 x 10% = 126 (tr đồng)

4) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:

DT: 30.000 sp x 68.000 đồng/sp = 2.040 (triệu đồng)

Thuế XK: 2.040 x 2% = 40,8 (triệu đồng)

5) Xuất cho đại lý bán lẻ:

DT: 30.000sp x [72.600 đ/sp/(1 + 10%)] = 1.980 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.980 x 10% = 198 (triệu đồng)

6) Bán cho cty xuất nhập khẩu:

DT: (30.000sp x 64.000 đồng/sp) – (1.000sp x 64.000 đ/sp x 10%) = 1.913,6 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu ra: 1.913,6 x 10% = 191,36 (triệu đồng)

7) Trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài:

DT: 20.000sp x 75.000 đồng/sp = 1.500 (tr đồng)

Thuế xuất khẩu: 20.000 sp x 73.000 đ/sp x 2% = 29,2 (tr đồng)

Vậy;

– Thuế XK phải nộp: 40,8 + 29,2 = 70 (triệu đồng)

– Thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu ra = 260 + 558 + 126 + 198 + 191,36 = 1.333,36 (tr đồng)

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 524 (tr đông)

Thuế GTGT phải nộp = 1.333,36 – 524 = 809,36 (tr đồng)

– Thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất

DT: 2.600 + 5.580 + 1.260 +2.040 + 1.980 + 1.913,6 + 1.500 = 16.873,6 (tr đồng)

Chi phí để sản xuất 280.000 sp trong năm:

· NVL chính: 20.400kg x 200.000 đ/kg = 4.080 (tr đồng)

· NVl phụ và NL khác : 1.520 (tr đồng)

· Tiền lương: [(1,5/150) x 280.000] + 200 = 3.000 (tr đồng)

· Khấu hao tài sản cố định: 2.130 (tr đồng)

· Chi phí khác: 200 + 920 – 90) = 1.030 (tr đồng)

Chi phí để sản xuất 280.000sp trong năm: 4.080 + 1.520 + 3000 + 2.130 + 1.030 = 11.760 (tr đồng)

Chi phí phí hợp lý cho 260.000 sp tiêu thụ:

[(11.760/280.000) x 260.000] + 352 + 106 +1.012 + 604 + 70 + (20.000sp x 0,002 trd/sp) + 105 + 1.015 + (210 – 3) + 126,5 + 132 + 3 = 14.692,5 (tr đồng)

Thu nhập khác: 12,6 (tr đồng)

Thuế TNDN phải nộp = (16.873,6 – 14.692,5 + 12,6) x 28% = 614,236 (tr đồng)