Kế toán Hà Nội giới thiệu mẫu báo cáo tình hình tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ? Lập chỉ tiêu trong Báo cáo tình hình tài chính cần lưu ý gì?

Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế, ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính.

>> Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ việc tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp. Đó là:

  – Nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế. Hoặc:

  – Nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ vào phương pháp tính thuế TNDN mà quy định về hệ thống BCTC cũng khác nhau. Sau đây là quy định về Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ trong 2 trường hợp?

1. Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng tính thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập chịu thuế.

Hàng năm doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng tính và nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập chịu thuế phải lập các loại báo cáo tài chính và phụ biểu báo cáo tài chính theo mẫu như sau:

STT

Tên báo cáo tài chính

Ký hiệu

I Báo cáo tài chính
1 Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
II Phụ biểu báo cáo tài chính
1 Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01- DNSN
2 Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN Mẫu số F02- DNSN

Tải Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể áp dụng báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

2. Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng tính thuế TNDN theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp này doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính cho cơ quan thuế mà chỉ thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

NGOÀI RA: Nếu doanh nghiệp áp dụng tính và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN giống như phương pháp tính thuế TNDN trên thu nhập tính thuế nhằm mục đích quản lý kinh doanh thì vẫn phải lập báo cáo tài chính theo quy định. Tuy nhiên không cần nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế mà chỉ thực hiện lưu trữ , bảo quản để phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Trên đây là hệ thống Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ và một số lưu ý trong quy định về lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.