Kế toán Hà Nội gửi tới các bạn mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài, đây là chứng từ quan trong để đưa chi phí đi công tác vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

CÔNG TY CP Tập đoàn kế toán Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————————————— ———————————————
Số: 002/2016/QĐ/KTHN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP Tập đoàn Kế toán Hà Nội

       Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Kế toán Hà Nội

       Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

–          Ông Ngô Mạnh Minh

–          Bà Vũ Thị Huế

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

–          Đơn vị đến Công tác: Công ty A

–          Địa điểm đến công tác: Thành Phố Hồ Chí Minh

–          Thời gian đi công tác: 5 ngày, kể từ ngày 29/6/2016đến ngày 03/7/2016.

–          Phương tiện đi công tác: Đi máy bay.

Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC         
– Như điều 4; (Ký tên và đóng dấu)
– Lưu VP. 

Xem thêm: Mức phụ cấp công tác phí hợp lý

 Tải mẫu quyết định cử đi công tác

Các bạn muốn tải về mẫu quyết định cử đi công tác có thể để lại mail ở phần bình luận bên dưới

– Hoặc gửi vào mail: info.kthn@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Nhận dịch vụ kế toán trọn gói cho các doanh nghiệp trên toàn quốc

Ms Huế – 0973 946 715

Email: info.kthn@gmail.com

Website: https://daotaoketoanhn.edu.vn/