Trung tâm kế toán Hà Nội hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ, ban đêm… theo Luật lao động mới nhất năm 2015, theo luật lao động số 10/2012/QH13, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

luong-lam-them

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Theo điều 97 Luật số 10/2012/QH13 Bộ luật lao động quy định

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  1. Vào ngày thường, lương ít nhất bằng 150%
  2. Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%
  3. Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với lao động hưởng lương ngày.

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động

Ví dụ 1: Tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Công ty kế toán Hà Nội trả lương cho nhân viên A là 3.000.000đ/tháng. Theo quy định công ty có 24 ngày công làm việc thực tế. Trong tháng nhân viên A làm tăng ca ban ngày (ngày thường) được 50 giờ.

Theo điều 104 Bộ luật lao động: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Cách tính lương làm thêm giờ tăng ca cho nhân viên A như sau:

1

Vậy: Tiền lương thực trả cho 1 giờ làm việc của nhân viên A là: 3.000.000/24/8 = 15.625 đ

Do đó tiền làm thêm giờ ngày thường của A là: 15.625 x 150% x 50 = 1.171.875 đ

Tổng lương nhân viên A nhận được trong tháng là: 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875đ

Ví dụ 2: Tính lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Trong 1 tháng Nhân viên B đã làm 200 giờ và làm thêm 50 giờ vào ngày thường (ban ngày) để hoàn thành 1.000 sản phẩm với đơn giá là 10.000/cái.

Cách tính lương làm thêm giờ cho B như sau:

2

Tiền lương sản phẩm 1 giờ = 1.000 chiếc x 10.000 đ / 250 giờ = 40.000 đ

Tổng lương sản phẩm làm theo giờ ngày thường = 40.000 đ x 200 giờ x 100% = 8.000.000đ

=> Lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000đ

Tổng lương thực trả cho NV B = 8.000.000 + 3.000.000 đ = 11.000.000 đ.

2. Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Theo điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015:

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được  trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường

Như vậy, nếu bạn làm ca đêm vào ngày làm việc bình thường thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường

3

Cụ thể như sau:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

4

– Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

5

3. Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Theo điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015:

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tièn lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau (Theo điều 105 Bộ luật lao động)

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

6

Trong đó:
a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định như mục 1 bên trên.

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

7

Trong đó:
a) Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

– Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN mới nhất 2015