Kế toán Hà Nội xin giới thiệu tài liệu tham khảo kế toán: Giáo trình nguyên lý kế toán tổng hợp – Đại học Bách Khoa Đà Nẵng do ThS. Bùi Nữ Thanh Hà biên soạn năm 2005.

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tao, Đại học Đà Nẵng cùng các trường đại học thành viên đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình theo các khung chương trình đào tạo quy đinh. Nguyên lý kế toán là một trong các giáo trình nói trên nhằm tran bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu.

Dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của Hội đồng Ngành kế toán giáo trình được kết cấu thành bảy chương, trong đó quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Kế toán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và những sửa đổi của hệ thống theo các chuẩn mực kế toán mới hiện nay.

Nội dung của giáo trình:

Giáo trình gồm 7 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu về kế toán
  • Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
  • Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán
  • Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh
  • Chương 5: Sổ kế toán
  • Chương 6: Phương pháp tổng hợp – cân đối & báo cáo kế toán chủ yếu
  • Chương 7: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Các bạn có thể download trọn bộ giáo trình Nguyên lý kế toán TẠI ĐÂY

Chúc các bạn học tốt:

Xem thêm: