Ở một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc biệt, ngoài các sản phẩm chính mang lại giá trị kinh tế còn thu được các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất cũng mang lại lợi ích. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn chi tiết  cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ.

Nội dung chính của bài viết:

  1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ;
  2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành;
  3. Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ;
  4. Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ.

Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.

1. Điều kiện áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ:

­ Áp dụng thích hợp với những doanh nghiệp trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời với việc sản xuất ra sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ

­ Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ khi đủ các điều kiện sau:

+ Khi nó không phải là mục đích chính của sản xuất

+ Phải có giá trị sử dụng

+ Chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (thường <10% so với sản phẩm chính).

>>Tham khảo thêm các khóa học kế toán thực hành:

2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ:

– Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là toàn bộ quy trình công nghệ

– Đối tượng tính giá thành: Là sản phẩm chính.

3. Trình tự tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ:

­ Tập hợp tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh liên quan tới sản phẩm chính và phụ, theo công thức:

T%E1%BB%95ng cpsxtt ph%C3%A1t sinh li%C3%AAn quan t%E1%BB%9Bi sp ch%C3%ADnh v%C3%A0 ph%E1%BB%A5 pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x60 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Xác định tổng chi phí sản xuất của sản phẩm phụ: Được tính theo giá kế hoạch, giá tiêu thụ nội bộ hoặc giá ước tính,

– Tính tỷ trọng phân bổ của chi phí sản xuất sản phẩm phụ trong tổng chi phí sản xuất thực tế, sau đó tính chi phí sản xuất sản phẩm phụ theo từng khoản mục chi phí (nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung):

+ Tính tỷ trọng phân bổ của chi phí sản xuất sản phẩm phụ trong tổng chi phí sản xuất thực tế, theo công thức sau:

T%C3%ADnh t%E1%BB%B7 tr%E1%BB%8Dng pb c%E1%BB%A7a cpsxsp ph%E1%BB%A5 trong t%E1%BB%95ng cpsxtt 300x75 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

+ Tính chi phí sản xuất sản phẩm phụ theo từng khoản mục chi phí (nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung), theo công thức sau:

Chi ph%C3%AD s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m ph%E1%BB%A5 theo t%E1%BB%ABng kho%E1%BA%A3n m%E1%BB%A5c chi ph%C3%AD 300x52 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Tính giá thành sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ, theo công thức sau:

T%E1%BB%95ng gi%C3%A1 th%C3%A0nh s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m ch%C3%ADnh ho%C3%A0n th%C3%A0nh trong k%E1%BB%B3 pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 Sp phu%CC%A3 300x56 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Lập bảng tính giá thành thành phẩm trong kỳ.

4. Ví dụ cụ thể cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ:

Tại công ty sản xuất gỗ để bán ra thị trường, trong quá trình tạo ra sản phẩm chính là Gỗ và sản phẩm phụ là Vỏ cây để bán cho nhà máy giấy.

● Đơn vị tiền tệ: 1.000 đồng Việt Nam, sản phẩm chính: m3, sản phẩm phụ: Kg,

● Công ty tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ,

● Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,

● Các khoản mục chi phí trong tháng 5/ 2017 như sau:

C%C3%A1c kho%E1%BA%A3n m%E1%BB%A5c chi ph%C3%AD trong th%C3%A1ng 5 2017 pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x102 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

● Sản phẩm thu được trong kỳ như sau:

– Gỗ hoàn thành nhập kho 3.146 m3

– Vỏ cây thu được 20.000 kg, giá trị thu hồi ước tính 100.000 nghìn đồng và doanh nghiệp chưa bán.

⇒ Với số liệu trên, kế toán tính giá thành sản phẩm chính (gỗ) theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ (vỏ cây) như sau:

Kế toán tính toán các số liệu như sau:

– Tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh liên quan tới Gỗ và Vỏ cây, như sau:

T%E1%BB%95ng cpsxttps li%C3%AAn quan t%E1%BB%9Bi s%E1%BA%A3n ph%E1%BA%A9m G%E1%BB%97 v%C3%A0 V%E1%BB%8F c%C3%A2y pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x38 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Xác định tổng chi phí sản xuất của Vỏ cây: Theo giá trị thu hồi ước tính là: 100.000 nghìn đồng

– Tính tỷ trọng phân bổ của chi phí sản xuất Vỏ cây trong tổng chi phí sản xuất thực tế, như sau:

T%C3%ADnh t%E1%BB%B7 tr%E1%BB%8Dng pb c%E1%BB%A7a cpsx V%E1%BB%8F c%C3%A2y trong t%E1%BB%95ng chi ph%C3%AD s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t th%E1%BB%B1c t%E1%BA%BF 300x43 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Tính chi phí sản xuất Vỏ cây theo từng khoản mục chi phí (nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và sản xuất chung), như sau:

T%C3%ADnh cpsx V%E1%BB%8F c%C3%A2y theo t%E1%BB%ABng kho%E1%BA%A3n m%E1%BB%A5c chi ph%C3%AD pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x86 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Tính giá thành sản xuất Gỗ, như sau:

T%C3%ADnh gi%C3%A1 th%C3%A0nh s%E1%BA%A3n xu%E1%BA%A5t G%E1%BB%97 pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x25 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

– Lập bảng tính giá thành như sau:

The%CC%89 ti%CC%81nh gia%CC%81 tha%CC%80nh G%C3%B4%CC%83 pp loa%CC%A3i tr%C6%B0%CC%80 sp phu%CC%A3 300x211 Tính giá thành theo pp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Chúc các bạn thành công!